PERCENTATGES DE RETENCIÓ EN L’IRPF PEL 2016

RENDIMENTS DE TREBALL
Traballadors per compte aliè. Segons circumstàncies personals (*)
  Base per calcular el tipus de retenció Quota de retenció Resta base per calcular el tipus de retenció Tipus aplicable  
  Fins a Euros Euros Fins a Euros Percentatge  
  0,00 0,00 12.450,00 19,00%  
  12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00%  
  20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00%  
  35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00%  
  60.000,00 17.901,50 En endavant 45,00%  
 
Administradors, consellers i assistència a juntes 35%
Administradors, consellers i assistència a juntes quan procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100,000 € 19%
RENDIMENTS D’ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS
Activitats professionals, en general. 15%
Activitats professionals en el periode impositiu d’inici d’activitats i en els dos següents. 7%
Impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars. 15%
Activitats agrícoles i ramaderes. 2%
Activitats forestals. 2%
Estimació Objetiva – Mòduls. 1%
           
RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI
Rendiments de diposits, comptes corrents i a termini – Interessos 19%
Cessió de capital a tercers – Interessos renda fixa, rendes temporals i vitalícies, etc. 19%
Participació en els fons propis de les societats- Dividends. 19%
Cessió de l’explotació dels drets d’imatge 24%
Propietat intelectual, industrial, assistència tècnica. 19%
Arrendament i sotsarrendament de bens mobles, negocis i mines 19%
Sotsarrendament d’immobles 19%
           
RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI
Arrendament d’immobles. 19%
 
GUANYS PATRIMONIALS
Per transmissió o reemborsament d’accions, participacions i fons d’inversió. 19%
Sortejos, premis, etc. 19%
Anuncis

Reforma Fiscal Novetats en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2015 – 2016

El passat dia 28-11-2014 publicar al BOE la Llei 26/2014 que modifica la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre la Renda dels No Residents.

En la present redactem un resum de les novetats més importants, que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2015, tot i que alguna de les quals tindran efectes 1 de gener de 2016. Si desitgeu disposar d’u major detall o de una més àmplia explicació sobre les modificacions de l’esmentada norma, us adrecem als butlletins i articles i treballs que podeu trobar dins la nostre web www.atsa.cat,

Rendiments del treball

· Baixada generalitzada de les retencions a partir de la nòmina del proper gener 2015.

· Es suprimeix amb caràcter general la reducció per rendiments de treball i apareix un nou concepte de reducció: “Altres despeses deduïbles per import de 2.000 €.

· Les Indemnitzacions per acomiadament de la lletra e) article 7, estaran exemptes fins a 180.000 €

 Capital Immobiliari

· Desapareix la reducció del 100% per lloguers a menors de 30 i 35 anys.

Capital Mobiliari

· Eliminació de l’exempció dels primers 1.500 € de dividends.

· La devolució de la prima d’emissió es tractarà com una distribució de dividends.

· Algunes reduccions de capital es tractaran com una distribució de dividends i per tant, tributaran.

Activitats Econòmiques

· Qualificació com a activitat econòmica dels rendiments de socis d’entitats que presten serveis professionals i que estiguin al RETA.

· Arrendament d’immobles: desapareix el requisit de local i es manté el de persona per tal que es consideri activitat econòmica. Son requisits necessaris però no suficients. Dependrà de la càrrega real de treball.

· En l’estimació directe, desapareix la deducció per despeses de difícil justificació del 5% i passa a ser un import fixe de 2.000 €.

Exclusió d’activitats i reducció dels límits per poder aplicar el Règim d’Estimació Objectiva.

Les Societats Civils amb objecte mercantil, a partir del 01/01/2016, passen a ser Subjectes Passius de l’Impost de Societats. Durant els 2015 hi haurà un període de reflexió per tal de prendre les decisions oportunes. Al 2016 es podran adoptar, si s’escau, els acords de dissolució durant els primers 6 mesos i portar-los a terme abans de 31-12-2016 a fi i efecte de no tributar per dita dissolució i gaudir, en el seu cas, d’un ajornament en la tributació per la transmissions dels bens actualment afectes.

Guanys i pèrdues patrimonials

· Estarà exempt el guany per la transmissió de qualsevol actiu per persones > 65 anys, si es reinverteix l’ obtingut, en una Renda Vitalícia Assegurada, amb el límit de 240.000€.

· Desapareixen els coeficients de reducció o abatiment en la transmissió d’immobles, accions o altres bens adquirits abans de 31/12/1994, per vendes superiors a 400.000€.

· Desapareixen els coeficients de correcció monetària.

· La venda de drets de subscripció serà guany patrimonial.

· En l’extinció del règim matrimonial de separació de bens per decisió judicial, encara qui hi hagi compensacions monetàries, no hi haurà guany patrimonial per l’adjudicació de l’immoble.

· No serà guany patrimonial el procedent de la dació en pagament de l’habitatge habitual.

· Desapareixen les diferents tributacions en base general i base estalvi dels guanys i pèrdues generats en menys o més d’un any. Tot serà base de l’estalvi.

Reducció per irregularitat

· La reducció per rendiments irregulars de les distintes fonts de renda passa del 40% al 30%, limitant també els imports sobre els que s’aplica aquesta reducció.

· S’incorpora un règim transitori per les reduccions de les prestacions en forma de capital de certes prestacions en forma de capital d’alguns Plans de Pensions.

Compensacions i integracions de rendes

· Eliminació de l’estanquitat entre rendiments del capital mobiliari i els guanys o pèrdues patrimonials, que es podran compensar fins a un 25% (Règim Transitori al 2015 el 10% i al 2016 el 20%)

· Les pèrdues que estiguin pendents de compensar generades en menys (-) de 1 any, les podem compensar amb les de més (+) de 1 any i si en queden, amb un 25% de la base general.

Base Liquidable

· Les aportacions màximes a Plans de Pensions no seran diferents pels majors de 50 anys. Els nou límits anuals seran 8.000€ o el 30% dels Rendiments del treball + Rendiments nets d’activitats econòmiques.

· Tal i com ja hem comentat en l’apartat de “Qüestions generals” S’incorpora un règim transitori per les reduccions de les prestacions en forma de capital de certs Plans de Pensions.

· A partir d’ara les aportacions als Plans de Pensions es podran rescatar una vegada hagin passat 10 anys des de la seva aportació. A partir del 01/01/2025, totes les aportacions que es mantinguin, efectuades fins a 31/12/2015 podran ser rescatades voluntàriament.

· Les aportacions màximes de Plans de Pensions a favor del cònjuge passen de 2.000€ a 2.500€ màxim.

· Les aportacions a partits polítics deixen de ser tractades com reduccions de la base imposable i passen a ser una deducció.

Mínims personals i familiars

· Es retoquen a l’alça les reduccions dels mínims personals i familiars.

 Tipus impositius

· En la part, desapareix en el 2015 el gravamen complementari en vigor des 01/01/2012.

· La norma sols modifica els tipus de la part estatal de la base imposable (general i de l’estalvi)

· Base general part estatal: variació dels trams i el tipus (part al 2015 i resta al 2016) .

 Tarifa per a 2015:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

10,00

12.450,00

1.245,00

7.750,00

12,50

20.200,00

2.113,75

13.800,00

15,50

34.000,00

4.352,75

26.000,00

19,50

60.000,00

9.422,75

En endavant

23,50

Tarifa per a 2016:

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

En endavant

22,50

· Base estalvi, part estatal: variació dels trams i el tipus (part al 2015 i resta al 2016). Inclou previsió part autonòmica:

Base de l’estalvi

2015

2016

Fins 6.000

20%

19%

De 6.000 a 50.000

22%

21%

Mes de 50.000

24%

23%

Deduccions

Es manté el règim transitori de deducció de l’Habitatge Habitual (per els que ja venien deduint)

· Desapareix la deducció per donatius del 10%

· Desapareix la deducció per compte estalvi-empresa

· Desapareix la deducció per lloguer de l’Habitatge Habitual. Tot i que es manté per contractes anteriors a 01.01.2015.

· Deducció addicional per famílies nombroses o amb discapacitats, amb possibilitat de sol·licitar el cobrament anticipat, fins el dia 3 de febrer.

Retencions

 1. Rendiments del treball. Sous i salaris en general.

· L’escala aplicable als salaris és la que hem inclòs en l’apartat de tipus impositius.

· La percepció anual de rendiments del treball màxima sobre la qual no existeix obligació de retenir serà de 12.000 euros, en lloc dels 11.200 actuals.

· Es suprimeix l’arrodoniment per a calcular el tipus de retenció.

 1. Sous Administradors:

2014

42%

2015

37%

2016

35%

Si facturació empresa < 100.000 €

20% (2015) ; 19% (2016)

 1. Guanys i pèrdues patrimonials:

2014

21%

2015

20%

2016

19%

 1. Rendiments Capital mobiliari:

2014

21%

2015

20%

2016

19%

 1. Activitats Professionals:

2014

21% o el 9% (primers anys)

2015

19% o el 9% (primers anys)

2016

18% o el 9% (primers anys)

Si ingressos < 15.000€

15%

 

Desembre, 2014.

Percentatges de retenció i gravamen de l’IRPF 2014

RENDIMENTS DE TREBALL

Traballadors per compte aliè.

Segons dades  (*)

Administradors, consellers i assistència a juntes

42%

(*) Accès a l’escala de gravamen de la base liquidable general

RENDIMENTS D’ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS

Activitats professionals, en general.

21%

Activitats professionals en el periode impositiu d’inici d’activitats i en els dos següents.

9%

Impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars.

21%

Activitats agrícoles i ramaderes.

2%

Activitats forestals.

2%

Estimació Objetiva – Mòduls.

1%

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

Rendiments de diposits, comptes corrents i a termini – Interessos

21%

Cessió de capital a tercers – Interessos renda fixa, rendes temporals i vitalícies, etc.

21%

Participació en els fons propis de les societats- Dividends.

21%

Cessió de l’explotació dels drets d’imatge

24%

Propietat intelectual, industrial, assistència tècnica.

21%

Arrendament i sotsarrendament de bens mobles, negocis i mines

21%

Sotsarrendament d’immobles

21%

Accès a l’escala de gravamen de la base liquidable del estalvi

RENDIMIENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

Arrendament d’immobles.

21%

GUANYS PATRIMONIALS

Per transmissió o reemborsament d’accions, participacions i fons d’inversió.

21%

Sortejos, premis, etc.

21%

SEPA – La Zona Única de Pagaments en Euros

SEPA – La Zona Única de Pagaments en Euros

El Reglament Europeu 260/2012, estableix com a data límit l’1 de Febrer del 2014 perquè els sistemes nacionals (càrrecs directes i transferències) siguin reemplaçats pels instruments de cobrament i pagament europeus SEPA.

 SEPA (Zona Única de Pagaments en Euros o Single Euro Payments Area) compren els 28 països de la Unió Europea més Mònaco, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. Així, els usuaris d’aquests 32 països disposaran d’un únic conjunt d’estàndards i normes.

A destacar:

Identificació de comptes:

1 – En la identificació de les Comptes: El Codi CCC (Codi Compte Client) es substitueix per el Codi IBAN ( International Bank Account Number.

2 – En la identificació de les Entitats: Les entitats bancàries s’hauran d’identificar mitjançant el codi internacional BIC (Bank Identifier Code)

Per obtenir els codis IBAN i BIC http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm

Ordres de Domiciliació: Càrrecs directes SEPA

1 – Caldrà obtenir dels clients les corresponents ordres de domiciliació de rebuts o mandats signades per els titulars de les comptes de càrrec. En aquest sentit, podem parlar de dos esquemes en les domiciliacions de rebuts, que donaran lloc a dos tipus d’autoritzacions de pagament diferents. (adjuntem un model de cadascuna d’elles extrets de l’Asociación Esp. de Banca i traduïts al català – AEBanca )

Esquema bàsic CORE: compren els càrrecs directes fets en la zona SEPA tant entre empreses com particulars. Les ordres de devolució es podran efectuar durant els 58 dies següents al càrrec.

Esquema empresarial B2B: compren els càrrecs directes entre empreses i/o autònoms dins la zona SEPA. Les ordres de devolució es podran efectuar durant els 2 dies següents al càrrec.

2 –Per tant, una empresa pot elegir entre el sistema CORE o el B2B, mentre que per un particular, el sistema ha de ser el CORE.

3 –Sense cap autorització per la domiciliació, les ordres de devolució es poden cursar durant els 13 mesos següents al càrrec.

4 –Les ordres de domiciliació vigents actualment (que la majoria provenen de la Llei de Serveis de Pagament) seran vàlides i s’assimilaran a les de l’esquema CORE (58 dies).

5 –També és important que es posin en contacte amb la seva entitat bancària per tal de prevenir possibles incidències en els fitxers bancaris per enviar rebuts i transferències, que han d’estar també adaptats al format SEPA, així com adaptar també els programes informàtics al nou format.

Mandats:

CORE   –  CATALÀ    FORM AUTORITZACIO CORE – CAT

B2B   –   CATALÀ    FORM AUTORITZACIO B2B – CAT

CORE   –   ESPANYOL    FORM AUTORIZACION CORE-ESP

B2B   –   ESPANYOL    FORM AUTORIZACION B2B-ESP

Altres enllaços d’interès:

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Folletos/SEPA/

http://www.sepaesp.es/sepa/es/

http://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/elmandato/

El Real Decret Llei 16/2013. Mesures d’àmbit laboral

En el BOE del 21 de desembre, surt publicat el Reial Decret llei 16 /2013, de mesures par afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors, que entra en vigor el dia 22 de desembre.

Aquest Reial Decret Llei 16/2013 (RDL) persegueix donar un impuls a la modalitat de contractació a temps parcial com a via d’Inserció en el mercat de treball, en línia amb la resta de països de la zona euro.

Segons informació del Govern, en l’actualitat, el nombre de contractes d’aquesta naturalesa a Espanya és sensiblement inferior al d’altres països europeus. Segons dades d’Eurostat, a Espanya, en el 2012, el 14,6% dels treballadors estava contractat a temps parcial enfront d’una mitjana del 20,9% registrat a la zona euro. En aquets països europeus els treballadors a temps parcial són, més a més, part fonamental de sectors com el de l’ocupació domèstica o l’hostaleria, en els que a Espanya encara existeixen grans borses d’ocupació informal.

Les mesures introduïdes, que afecten principalment a la contractació i a la flexibilitat en l’organització del temps de treball, segueixen el següent esquema :

1 . Gestió del temps de treball .

1.1. Mesures per a flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial.

1.2. Ampliació de la Reducció de jornada per cura de fills menors, dels vuit als dotze anys.

1.3. Equiparació de la cotització empresarial per atur.

1.4. Distribució de jornada.

2 . Període de prova.

3 . Foment de l’ocupabilitat.

4 . Homogeneïtzació de bases de cotització d’autònoms.

5 . Modificacions complementàries.

6 . Règim transitori.

1 . Gestió del temps de treball

1.1 . Mesures per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial.

El primer bloc de mesures contingudes en el RDL introdueix una major flexibilitat en la gestió del temps de treball en els contractes a temps parcial, alhora que s’introdueixen mesures per a permetre un millor control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i evitar el frau.

Desapareix la possibilitat de que els treballadors contractats a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries, llevat els casos que preveu l’ article 35.3 de l’Estatut dels Treballadors (ET).

Es modifica el règim de les hores complementàries, per a flexibilitzar-lo, de manera que es redueix el termini de preavís per la realització d’aquestes hores, i s’Incrementa el número d’hores complementàries que es poden realitzar:

a) S’estableix una distinció entre les pactades, de realització obligatòria per al treballador quan hagi signat el preceptiu pacte, i les voluntàries, que únicament poden ser ofertes per l’empresa en els contractes que tinguin una durada indefinida i que, com la seva denominació indica, son de realització voluntària pel treballador.

b) Només es podran realitzar hores complementàries si la jornada ordinària establerta en el contracte és, al menys, de deu hores setmanals, en còmput anual. Per últim, s’estableix una obligació de registre de la jornada dels treballadors a temps parcial.

1.2.  Ampliació de la Reducció de jornada per cura de fills menor, de vuit a dotze anys.

S’amplia la reducció de jornada per cura de fills menors, dels vuit als dotze anys.
La mesura facilita la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i activa la generació d’ocupació, doncs es possibilita celebrar contractes per a complementar aquells que es realitzin a temps parcial.

1.3 . Equiparació de la cotització empresarial per atur.

S’equipara la cotització empresarial per atur dels contractes temporals a temps parcial a la dels contractes temporals a jornada completa. A partir d’ ara s’estableix que el tipus de cotització empresarial per atur als contractes temporals serà única: el 6,70 %.

1.4 . Distribució de jornada .

Es potencia la distribució irregular de la jornada. El RDL. preveu que la compensació de les diferències d’hores, per excés o per defecte, entre la jornada realitzada i la durada màxima de la jornada ordinària de treball legal o pactada, serà exigible segons allò acordat en conveni col·lectiu o, si no hi hagués pacte, les  diferències derivades de la distribució irregular de la jornada hauran de quedar compensades en el termini de dotze mesos des de que es produeixin.

2. Període de prova.

Així mateix, s’estableix que el període de prova dels contractes de durada determinada de l’ article 15 de l’ET concertats per un temps no superior a sis mesos, no podrà excedir d’un mes, llevat que el  conveni col·lectiu d’aplicació prevegi una altra cosa i s’actualitza el règim d’Interrupció del període de prova, ampliant-lo a altres situacions relacionades amb la maternitat i la paternitat.

Es permet la realització del contracte indefinit de recolzament a emprenedors a temps parcial. Així mateix, es reconeix la possibilitat de gaudir dels drets als Incentius fiscals i de Seguretat Social en proporció al temps de treball contractat.

3 . Foment de l’ocupabilitat.

S’autoritza a les empreses de treball temporal perque, de la mateixa manera que ja celebren contractes per la formació i l’aprenentatge, puguin fer contractes en pràctiques per a la posada a disposició a les empreses usuàries.

Es prorroga fins al 31 desembre de 2014 la possibilitat de celebrar contractes per a la formació i l’aprenentatge en matèries en les que no existeix títol de formació professional o certificat de professionalitat, ni centres formatius disponibles per a la seva  impartició.

S’aclareix el concepte de grup d’empreses als sols efectes de la norma en matèria d’aportacions econòmiques per acomiadaments que afectin a treballadors de cinquanta o més anys a empreses amb beneficis.

4. Homogeneïtzació de bases de cotització d’autònoms.

S’homogeneïtza la normativa reguladora de les bases de cotització dels treballadors per compte aliena amb la relativa als conceptes inclosos i exclosos a efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

S’ajusten les bases mínimes de cotització d’autònoms amb més de 10 treballadors simultanis i autònoms  societaris, equiparant la seva base mínima a la prevista per als treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització al Règim General. S’exceptuen els autònoms que causin alta inicial al mateix, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes d’aquesta l’alta. Com exemple; l’administrador d’una societat que fins ara venia cotitzant en el règim especial del RETA, per la base mínima, amb una quota de 256,72 €, ara pagarà una quota de 314,40 €.

5. Modificacions Complementàries.

El RDL estableix modificacions que complementen i precisen la normativa en vigor.

Concreta que s’ha d’entendre per sector d’activitat als efectes de celebració del contracte de treball a temps parcial amb vinculació formativa.

En quant a les novetats en la cotització en el Règim General de la Seguretat Social, el RDL estableix una llista tancada amb els conceptes que no es computaran en la base de cotització.

 La norma disposa que no es computaran en la base de cotització les assignacions per a despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre habitual de treball per a realitzar el mateix treball en un lloc diferent, quan utilitzi mitjans de transport públic, sempre que l’import d’aquestes despeses es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

 Tampoc es computaran les assignacions per a despeses de locomoció del treballador que es desplaci fora del seu centre habitual de treball per a realitzar el mateix treball en lloc diferent, no compresos en l’apartat anterior, així com les despeses normals de manutenció i estada generats en un municipi diferent del lloc de treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva residència, en l’import que disposa la normativa estatal de l’IRPF.

 No formaran part de la base de cotització les prestacions de Seguretat Social, les millores de les prestacions per incapacitat temporal concedides per les empreses i les assignacions destinades per aquestes per a satisfer despeses d’estudis dirigits a l’actualització, capacitació o reciclatge del personal a seu servei, quan aquestos estudis siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels seus llocs de treballs.

 El RDL també estableix que els empresaris hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cada període de liquidació, l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, independentment de la seva inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat Social tot i que resultin d’aplicació bases úniques.

 Aclareix que les deduccions per creació d’ocupació en l’Impost sobre Societats, en els supòsits de contractes a temps parcial, s’aplicaran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

6. Règim Transitori .

El règim d’hores complementàries pactat abans de l’entrada en vigor del RDL continua sent d’aplicació en els contractes vigents en aquesta data, llevat que les parts decideixin modificar-lo.

Els períodes de prova que s’haguessin concertat abans de l’entrada en vigor del RDL es continuen regint per la normativa d’acord à la que es van celebrar.

Per a major detall, els hi acompanyem un enllaç pel qual s’accedeix a un Retall del Butlletí Electrònic de la Tresoreria General de la Seguretat Social nº 10/2013 en el qual es tracten les novetats del RDL que hem Incorporat en la nostre web www.atsa.es / www.atsa.cat

Gener 2014.

El règim especial del criteri de caixa de l’IVA

Aspectes pràctics del nou RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA introduït en l’IVA per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització. i  desenvolupat pel Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre pel qual es modifica el Reglament de l’IVA.

___________________________________________________________________________________________

 Benvolguts

Aquesta vegada volem comentar principalment els aspectes pràctics del nou RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA, tant per les empreses

 1. que es vulguin acollir a dir règim especial,
 2. com per les que no estant dins el règim especial siguin destinatàries de operacions (factures) d’empreses que s’hagin adscrit al règim especial

Al final de l’entrada fem una breu referència als aspectes tècnics del nou règim especial

A. ASPECTES PRÀCTICS

1. En què consisteix el règim especial

El règim és molt senzill: Es permet a les empreses que puguin optar a aplicar el règim especial, i ho facin, a no ingressar l’IVA repercutit en les seves factures fins que aquestes s’hagin cobrat total o parcialment.

En contrapartida aquestes empeses:

· no podran deduir l’IVA suportat en les factures rebudes fins que no les hagin pagat total o parcialment. Per tant, l’IVA repercutit es merita quan es cobra i l’IVA suportat és deduïble quan es paga (Criteri de caixa),

· hauran de incloure en les factures en les que sigui aplicable el règim especial la menció “règim especial del criteri de caixa”. –> possible modificació del programa de facturació,

· hauran ampliar les columnes dels registres obligatori de factures emeses, rebudes i de bens d’inversió a fi i efecte de que l’ AEAT pugui controlar els imports, les dates i els medis dels cobraments i dels pagaments. à Modificació del programa. –> modificació del programa de comptabilitat (registres IVA),

· hauran de portar les comptes d’IVA repercutit (477) i IVA suportat (472) desglossades per poder controlar els import d’IVA que corresponen a les factures cobrades i pagades i les no cobrades i no pagades. –> modificació del PGC,

·hauran de presentar el model 347 distingint les operacions, incloses en el règim especial de la resta.

2. Les conseqüències pels destinataris de les factures incloses en el règim especial que portaran la menció “règim especial del criteri de caixa”

Els destinataris d’una factura que porti aquesta menció i, per tant, acollida al règim especial, pel sols fet de ser el destinatari, encara que ells no estiguin inclosos en el règim especial –es a dir la majoria de les empreses- tindran les següents conseqüències:

· no es podran deduïr l’IVA suportat en aquestes factures fins que no les hagi pagat total o parcialment. Es a dir hauran de portar obligatòriament un control del pagament de certes factures en el moment de presentar les seves declaracions d’IVA,

· hauran d’ampliar les columnes dels registres obligatoris de factures rebudes i de bens d’inversió a fi i efecte de que l’ AEAT pugui controlar els imports, les dates i els medis dels pagaments d’aquestes factures –> modificació del programa de comptabilitat (registres IVA),

· hauran de portar les comptes d’IVA suportat (472) desglossades per poder controlar els import d’IVA que corresponen a les factures pagades i les no pagades.  –> modificació del PGC,

· hauran de presentar el model 347 distingint les operacions incloses en el règim especial de la resta d’operacions.

Incloem a continuació un enllaç a un treball elaborat i facilitat pel REAF-REGAF que tenim penjat en nostre Web que hem traduït i que il·lustra aquestes conseqüències pel destinatari no acollit al règim especial. (Advertim que aquest treball és anterior a l’aprovació de l’esmentat RD 828 que modifica el Reglament de l’IVA)

“Conseqüències en seu del subjecte passiu destinatari d’operacions a les quals els és d’aplicació el règim especial del criteri de caixa a efectes de l’IVA REAF – REFAF.”

 

B. ASPECTES TÈCNICS

Per últim, per fer més complerta aquesta entrada al blog, incloem un resum dels aspectes més tècnics que afecten a les empreses que vulgui acollir-se.

L’opció pel poder aplicar el règim especial en el exercici 2014 s’ha de realitzar dins el mes de desembre.

Les principals característiques del règim especial del criteri de caixa són:

• Requisits subjectius:

Podran aplicar aquest règim especial els subjectes passius de l’ impost que el seu el volum d’operacions durant l’ any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d’euros.

• Requisits objectius :

El règim especial es referirà a totes les operacions del subjecte passiu realitzades en el territori d’aplicació de l’ impost

S’exclouen :

a. Les acollides als règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d’equivalència, l’or d’inversió, aplicable als serveis prestats per via electrònica i del grup d’entitats.

b . Els lliuraments de béns exemptes a què es refereixen els articles 21, 22, 23, 24 i 25 d’aquesta Llei (exportacions i entregues intracomunitàries de béns)

c . Les adquisicions intracomunitàries de béns.

d. Aquelles en què el subjecte passiu de l’ impost sigui l’empresari o professional per a qui es realitza l’operació conformi article 84.U.2n, 3r i 4t ( supòsits d’inversió del subjecte passiu ).

e . Les importacions i les operacions assimilades a importacions.

f . Aquelles a què es refereixen els articles 9.1 º i 12 ( autoconsums de béns i serveis.

• Règim optatiu:

El règim el poden aplicar els subjectes passius que compleixin els requisits anteriors i optin per la seva aplicació.

L’opció s’entendrà prorrogada llevat de renúncia. Aquesta renúncia tindrà una validesa mínima de 3 anys.

La renúncia o exclusió del règim determinarà el manteniment de les normes regulades en el mateix respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència.

Incloem a continuació un enllaç a la Web de l’AEAT. En que es recullen respostes a preguntes relacionades amb l’aplicació del esmentat règim especial:

 “Preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa introduït per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors.”

Resumint, el règim especial del criteri de caixa pot interessar a aquelles empreses que habitualment cobrin les factures emeses en un termini molt superior al termini en el que paguen les factures rebudes, però hauran de valorar si la millora que el règim especial pot aportar a les seves tensions de tresoreria, compensa les càrregues administratives i comptables que els hi genera el règim especial i, també als seus clients, la qual cosa pot generar problemes de competitivitat per la venda dels seus productes o la prestació dels seus serveis respecte a les empreses de la competència que no estiguin incloses en el règim especial. Sens dubte no serà una decisió fàcil.

 Novembre, 2013

El diferents tipus d’IVA a la Unió Europea (U.E.)

Encara que l’IVA és l’impost de la Unió Econòmica per excelència, amb normativa comuna pels seus integrants, no hi ha gens d’uniformitat pel que respecta als tipus (%) que apliquen cadascun d’ells, tal i com podeu comprovar en el quadre que segueix, que ens ha facilitat l ‘AEDAF i que ens ha semblat interessant traduït i adaptat al blog.

TIPUS D’IVA APLICABLES EN ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Països

Tipus General

Tipus Reduït

Tipus Super Reduït

Alemanya

19%

7%

 
Àustria

20%

12%

10%

Bèlgica

21%

12%

6%

Bulgària

20%

7%

0%

Xipre

17%

8%

5%

Dinamarca

25%

 
Eslovàquia

20%

10%

 
Eslovènia

20%

8,50%

 
Espanya

21%

10%

4%

Estònia

20%

9%

0%

Finlàndia

23%

13%

9%

França

19,60%

7%

5.5% o 2,1%

Grècia

23%

13%

6,50%

Hongria

27%

5%

 
Irlanda

23%

13,50%

9% ó 4,80%

Itàlia

21%

10%

4%

Letònia

22%

12%

 
Lituània

21%

9%

5%

Luxemburgo

15%

12%

9% 6% o 3%

Malta

18%

5%

 
Països Baixos

21%

6%

0%

Polònia

23%

8%

5%

Portugal

23%

13%

6%

Regne Unit

20%

5%

0%

República Txeca

20%

10%

 
Romania

24%

9%

 
Suècia

25%

12%

6%

 

 

 

RDLL. 4/2013. Emprenedors i estimul del creixement i de l’Ocupació

Dissabte passat, dia 23 de febrer, s’ha publicat el Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació.

1. Aquesta norma conté les següents mesures tributàries:

• Impost sobre Societats:

– Estableix un tipus del 15% per als primers 300.000 € de base imposable i un 20% per l’excés de base sobre la xifra anterior per entitats de nova creació (creades a partir de 01-01-13) i aplicable al primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva i en el següent. Això amb efectes per exercicis iniciats a partir de 01-01-13.

• Impost sobre la Renda:

– L’exempció de les prestacions per desocupació percebudes en pagament únic ja no es limita a 15.500 €.

– Els contribuents que iniciïn una activitat econòmica a partir de 01-01-13, i determinin el seu rendiment net en règim d’estimació directa, podran reduir en un 20% el rendiment net positiu declarat d’acord amb aquest mètode, en el primer període en que sigui positiu i en el següent. La reducció s’aplicarà sobre un rendiment positiu màxim de 100.000 € anuals. La mesura té efectes a partir de 2013.

2. Així mateix, aquest Reial decret-llei conté diferents mesures:

• Per fomentar l’emprenedoria entre joves menors de 30 anys.

• Per incentivar la incorporació de joves a les empreses de l’Economia Social i per la seva contractació quan estan en atur, mitjançant incentius a contractes a temps parcial amb vinculació formativa, a la contractació indefinida per microempreses ia la contractació en pràctiques per la primera ocupació.

• S’estimula la contractació per joves autònoms d’aturats de llarga durada majors de 45 anys i contractació de joves perquè adquireixin la primera experiència professional.

• Mesures relacionades amb la intermediació laboral.

• Mesures de foment del finançament empresarial.

• S’obre una nova fase per al mecanisme extraordinari de finançament per al pagament i cancel·lació dels deutes contrets amb els seus proveïdors per entitats locals i comunitats autònomes.

• Adaptació de la Llei 3/2004 que estableix mesures de lluita contra la morositat a la Directiva 2011/7/UE.

• Per a la racionalització del sector ferroviari.

• Per incrementar la competència efectiva en el sector d’hidrocarburs.

Febrer, 2013


Traducció al català de la Nota de aviso 10-13 del REAF

Edat de Jubilació

Benvolguts.

Per aquells que estigueu en actiu i penseu, encara que sigui alguna vegada, amb la vostre jubilació i heu sentit que no us podreu jubilar fins al 67 anys, ens ha semblat interessant, traduir i transcriure al nostre bloc, algunes dades al respecte, que es poden trobar a la Web de la Seguretat Social. Per això anomenem amb aquesta entrada (post): EDAT DE JUBILACIÓ

Dins l’apartat dedicat a la jubilació ordinària, ens hem centrat en l’apartat: Requisits. Per que, s’entengui i per si esteu interessats amb el altres aspectes de la vostre jubilació, reproduïm l’índex que utilitza la Seguretat Social en la seva Web:.

Jubilació ordinària

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Requisits
 1. Edat
 2. Període mínim de cotització
 3. Fet causant

1.     Edat

Regla general: 

A partir de 2013.01.01, l’edat d’accés a la pensió de jubilació depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, requerint haver complert l’edat de:

 • 67 anys.
 • 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.

Aquest requisit és exigible, en tot cas, quan s’accedeixi a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la d’alta.

Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereixen els paràgrafs anteriors, s’aplicaran de forma gradual, en els termes que resulten del quadre:

Any Jubilació

Períodes Cotitzats

Edat exigida

2013

35 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 35 anys i 3 mesos

65 anys i 1 mes

2014

35 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 35 anys i 6 mesos

65 anys i 2 mesos

2015

35 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 35 anys i 9 mesos

65 anys i 3 mesos

2016

36 o més anys

65 anys

Menys de 36 anys

65 anys i 4 mesos

2017

36 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 3 mesos

65 anys i 5 mesos

2018

36 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 6 mesos

65 anys i 6 mesos

2019

36 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 36 anys i 9 mesos

65 anys i 8 mesos

2020

37 o més anys

65 anys

Menys de 37 anys

65 anys i 10 mesos

2021

37 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 3 mesos

66 anys

2022

37 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 6 mesos

66 anys i 2 mesos

2023

37 anys i 9 mesos o més

65 anys

Menys de 37 anys i 9 mesos

66 anys i 4 mesos

2024

38 o més anys

65 anys

Menys de 38 anys

66 anys i 6 mesos

2025

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 8 mesos

2026

38 anys i 3 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos

66 anys i 10 mesos

A partir de 2027

38 anys i 6 mesos o més

65 anys

Menys de 38 anys i 6 mesos

67 anys

Excepcions:

Es manté l’edat de 65 anys per als que sigui aplicable la legislació anterior a 2013.01.01, de conformitat amb el que estableix la disposició final 12.2. de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.
L’edat mínima pot ser rebaixada o anticipada, només per a treballadors en alta o en situació assimilada a la d’alta, en determinats supòsits especials:

• Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tenir la condició de mutualista.

• Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista.

• Jubilació parcial.

• Jubilació especial als 64 anys, per als que sigui aplicable la legislació anterior a 2013.01.01, de conformitat amb el que estableix la disposició final 12.2 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

• Jubilació del personal de l’Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l’Ertzaintza.

• Jubilació flexible.

• Jubilació de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

En cap cas, l’aplicació dels coeficients reductors de l’edat ordinària de jubilació donarà lloc a que l’interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys; aquesta limitació no afectarà els treballadors dels règims especials (de la mineria del carbó i treballadors del mar) que, en 01-01-08, tinguessin reconeguts coeficients reductors de l’edat de jubilació, als quals s’aplicarà la normativa anterior.

Determinació del període cotitzat:

• El còmput dels mesos es realitzarà de data a data a partir de la corresponent al naixement. Quan en el mes del venciment no hi hagués dia equivalent a l’inicial del còmput, es considera que el compliment de l’edat té lloc l’últim dia del mes.

• Els períodes de cotització acreditats pels sol · licitants de la pensió de jubilació, als efectes de poder accedir a la pensió de jubilació al compliment de l’edat que, en cada cas, sigui aplicable, vindran reflectits en dies i, un cop acumulats cada dia computables, sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, seran objecte de transformació a anys i mesos, amb les regles d’equivalència:

o L’any adquireix el valor fix de 365 dies i

o el mes adquireix el valor fix de 30,41666 dies.

• Per al còmput dels anys i mesos de cotització es prendran anys i mesos complets, sense que s’equiparin a un any o un mes les fraccions dels mateixos.

• Per determinar els períodes de cotització computables per fixar l’edat d’accés a la pensió de jubilació, a més dels dies efectivament cotitzats per l’interessat, es tindran en compte:

o Els dies que es considerin efectivament cotitzats, d’acord amb el que estableix l’art. 180. 1 i 2 de la LGSS, com a conseqüència dels períodes d’excedència que gaudeixin els treballadors, d’acord amb l’article 46.3 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

o Els dies que es computen com a període cotitzat en concepte de beneficis per cura de fills o menors acollits, segons el que disposa la disposició addicional 60 ª de la LGSS i l’article 6 del RD 1716/2012, de 28 de desembre.

o Els períodes de cotització assimilats per part que es computin a favor de la treballadora sol · licitant de la pensió, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 44 ª de la LGSS.

2.     Període mínim de cotització

Treballadors en situació d’alta o assimilada:

• Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir de 2010.05.25.

• Període de cotització específic: 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret oa la data en què va cessar l’oblización de cotitzar, si s’accedeix a la pensió de jubilació des d’una situació d’alta o assimilada , sense obligació de cotitzar.

Treballadors en situació de no alta ni assimilada:

• Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir de 2010.05.25.

• Període de cotització específic: 2 anys han d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.

A efectes d’acreditar el període mínim de cotització:

• Només es computen les cotitzacions efectivament realitzades o les assimilades a aquestes legalment o reglamentàriament.

• No es tindrà en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial:

Per acreditar els períodes de cotització corresponents, es computaran exclusivament les cotitzacions efectuades en funció de les hores treballades, tant ordinàries com complementàries, calculant la seva equivalència en dies teòrics de cotització:

• El nombre d’hores efectivament treballades es dividirà per 5, equivalent diari del còmput de 1826 hores anuals.

• Al nombre de dies teòrics de cotització obtinguts, s’aplicarà el coeficient multiplicador de 1,5, d’aquí s’obté el nombre de dies que es consideraran acreditats per determinar:

o Els períodes mínims de cotització. La fracció de dia, si s’escau, s’assimilarà a dia complet.

o El nombre d’anys cotitzats a efectes de fixar el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió. La fracció d’any es computarà com un any complet.

A aquests efectes, quan es tracti de treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de la llar, des de 2012 fins a 2018, les hores efectivament treballades en el mateix es determinaran en funció de les bases de cotització a què es refereixen els números 1 º, 2 º i 3 º de l’apartat 2.a) de la disposició addicional 39 de la Llei 27/2011, dividides per l’import fixat per la base mínima horària del Règim General per la LPGE per a cada un d’aquests exercicis.

3.     Fet causant

Segons la situació des de la qual s’accedeixi a la pensió, es considera produït el fet causant:

• El dia del cessament en l’activitat laboral, quan el treballador està en alta a la Seguretat Social.

• El dia de presentació de la sol · licitud, en les situacions assimilades a la d’alta, amb les següents excepcions:

o En cas d’excedència forçosa, el dia del cessament en el càrrec que va donar origen a l’assimilació.

o En cas de trasllat fora del territori nacional, el dia del cessament en el treball per compte d’altre.

• El dia de presentació de la sol · licitud, en les situacions de no-alta.

Anotació

Com ja és habitual últimament, i a la recta final del 2012 tant l’Administració Central com l’Autonòmica han publicat al BOE i al DOGC respectivament una sèrie de normes que creiem important enunciar.

GENERALITAT DE CATALUNYA (DOGC)

Decret Llei 7/2012 de 27 de desembre de modificació de l’Impost Sobre el Patrimoni.

Ja amb efectes per l’exercici 2012.

Es varia el mínim exempt, que passa de 700.000 euros  a  500.000 euros

La base liquidable es gravarà als tipus :

escala patrimoni

ADMINISTRACIÓ CENTRAL (BOE)

Llei 16/2012 de Consolidació de les finances públiques i impuls a l’activitat econòmica. Entre d’altres mesures aprovades, creiem oportú comentar:

Supressió de la deducció per adquisició de l’habitatge habitual en l’IRPF. Es manté, però, un règim transitori de deducció si l’habitatge s’ha adquirit durant el 2012 o en anys anteriors.

Gravamen especial en IRPF i en IRNR, d’un 20% sobre premis de loteries i apostes, que abans estaven exempts. Hi ha un mínim exempt de 2.500 euros i és aplicable als sortejos a partir del 1 de gener de 2013.

Els guanys patrimonials derivats de transmissions i generats en menys d’un any al 2013 tributaran a l’escala general i no a la de l’estalvi.

Es prorroga al 2014 l’aplicació de l’Impost sobre el Patrimoni, sempre que la Comunitat Autònoma corresponent el mantingui. Inicialment la supressió de la bonificació del 100% era per 2012 i 2013.

Es prorroga l’aplicació en l’Impost sobre la Renda de la reducció del 20% del rendiment net i, en l’Impost sobre Societats, l’aplicació del tipus del 20%, per empreses de reduïda dimensió que mantinguin plantilla (promig anual)

En l’IRPF es limita la possibilitat de reduir el 40% en les indemnitzacions laborals o mercantils generades en més de 2 anys i superiors a 700.000 €, eliminant-se completament a partir de 1.000.000 €.

• S’obre la possibilitat d’efectuar una Actualització de Balanços tant per IS com per IRPF, amb càrrec a una “Reserva de Revalorització” i pagant un 5% sobre aquesta reserva.

Per empreses que NO siguin de reduïda dimensió és limita la deduibilitat de les amortitzacions al 70% de les que fins ara eren deduïbles, excepte que s’hagin aprovat plans especials d’amortització.

En quan a l’IVA, es considera entrega de bens l’adjudicació d’immobles promoguts per comunitats de bens als seus comuners.

Llei 17/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat per el 2013. També entre d’altres mesures, destaquem:

Com cada any, es modifiquen els coeficients de correcció monetària per la transmissió d’immobles i d’altres compensacions.

S’estableix el nou IPREM : 6.390,13€ o 7.455,14€ si substitueix al salari mínim interprofessional.

Tipus d’interès legal del diner : 4,00%

Tipus d’interès de demora : 5,00%

Augment del 1% de les Pensions.

Llei Orgànica 7/2012 que modifica el Codi Penal en quan a lluita contra el frau fiscal, establint:

Que el delicte fiscal es produeix, igual que abans, quan es defraudi per impost i exercici, més de 120.000 euros excepte, i aquesta és la novetat, llevat que s’hagi regularitzat la situació tributària.

Supòsits en els que el delicte fiscal es perseguible abans que ho era fins ara.

Que el procediment per delicte fiscla no paralitza el cobrament del deute tribu per l’Administració Tributària.

La creació de un tipus delictiu agreujat amb més pena i major multa.

Salutacions